بازاریابی محتوای جهانی

توضیحاتی در رابطه با نحوه بازاریابی محتوای جهانی و رکورد شکنی این توضیح داده خواهد شد .